Skip to main content

Een kleine disclaimer.

Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over het retourneren van een product.

Welkom op de website Fitaddict.nl. Alle informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Fitaddict.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Fit Addict. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fit Addict is het niet toegestaan tekst, downloads, fotomateriaal, producten of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Fit Addict.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Fit Addict te mogen claimen of te veronderstellen.

Fit Addict streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Fit Addict aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Fitaddict.nl op deze pagina.

Bij klachten

Indien gebruiker een klacht heeft over deze website dient gebruiker deze per e-mail aan Fit Addict door te geven, middels het e-mailadres info@fitaddict.nl. Hierbij dient gebruiker te allen tijde zijn volledige naam te verstrekken en een duidelijke omschrijving van de klacht en de reden aan te geven. Klachten zullen binnen 14 werkdagen in behandeling genomen worden en de gebruiker zal hierover bericht ontvangen.

Aanvullende informatie – Reviews

Ik vind het belangrijk om altijd open en eerlijk te zijn. Daarom vermeld ik het altijd wanneer ik een product gekregen heb. Dit staat dan altijd bij een blog artikel of YouTube video vermeldt. Ook vermeld ik het als ik betaald krijg voor een publicatie van een blog of vlog.

Ik ben altijd eerlijk, open en oprecht over alles. Ik krijg soms dingen opgestuurd door merken of bedrijven. Ik ben op zo’n moment nét zo eerlijk als wanneer ik het zelf gekocht zou hebben. De reden waarom ik blog en waarom Fit Addict bestaat, zijn jullie. En daarom garandeer ik je altijd eerlijke en oprechte reviews van producten.